INTEGRITETSINFORMATION
MATCHi AB:S PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
1 INLEDNING
1.1 MATCHi AB, org.nr. 556926-7494, tillhandahåller den webbaserade tjänsten Backhandsmash för administration av gruppspel inom racketsport (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls till klubbar och föreningar som i sin tur möjliggör för sina medlemmar att använda Tjänsten för att rapportera resultat m.m. i Tjänsten.
1.2 Denna integritetsinformation gäller för den behandling av personuppgifter som genomförs av MATCHi AB kopplat till Tjänsten när MATCHi AB behandlar personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. Din klubb, som din registrering för Tjänsten är kopplad till, behandlar också personuppgifter. För den behandlingen hänvisar vi till din klubb.
1.3 Denna integritetsinformation gäller även för den behandling av personuppgifter som genomförs av MATCHi AB tillsammans med MATCHi AB kopplat till analyser av resultat m.m., se vidare nedan i bl.a. punkt 4 underpunkt 2 och punkten 5.2.
1.4 Det är viktigt för oss att endast använda dina uppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dina förväntningar, samt att vara transparenta med dig avseende vårt sätt att använda dina uppgifter.
1.5 I denna integritetsinformation kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in, varför de samlas in, hur de insamlade uppgifterna används samt dina alternativ och rättigheter avseende insamlingen av dina personuppgifter.
2 VILKA UPPGIFTER OM DIG SOM VI KAN SAMLA IN OCH BEHANDLA
2.1 I samband med att du registrerar dig som användare i Tjänsten och sedan använder Tjänsten på avsett sätt kan vi samla in och behandla följande typer av uppgifter om dig:

i) Registreringsinformation (namn, e-postadress, adress, telefonnummer (mobil), lagnamn, klubb/förening)

ii) Profilbild (som du själv väljer att ladda upp)

iii) Inloggningsinformation (användarnamn och lösenord)

iv) Resultatuppgifter (resultat från matcher) och annan information om matcher, såsom schema/datum för spel

v) Sammanställda och bearbetade resultatuppgifter (statistik och analyser)
3 VAR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER
3.1 Du har själv lämnat de flesta av de uppgifter vi har om dig. Resultatuppgifter och schema kan också lämnas av annan användare av Tjänsten eller klubb/förening som administrerar aktuella gruppspel.
3.2 Analyser och statistik skapas av oss eller våra samarbetspartners, såsom MATCHi AB (se vidare nedan i punkten 5 om med vilka vi delar uppgifter) baserat på uppgifter lämnade i Tjänsten.
4 VARFÖR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER
Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

1. Hantera och administrera Tjänsten

Vi använder dina registreringsuppgifter och inloggningsuppgifter för att kunna administrera din och din klubbs/förenings användning av Tjänsten, såsom öppna och administrera ditt användarkonto.

Laglig grund: Vi stödjer vår behandling för detta ändamål på en s.k. intresseavvägning. Vår behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla grundläggande funktioner i Tjänsten, såsom användarkonton. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

2. Publicera schema, rapportera och analysera resultat

Vi använder resultatuppgifter och uppgifter om spelade och kommande matcher för att tillhandahålla information om gruppspelen samt rapportera resultat i Tjänsten, allt i enlighet med syftet med Tjänsten. Vi och vår samarbetspartner MATCHi AB använder resultatuppgifter för att skapa analyser och statistik kopplat till dig och andra användare av Tjänsten i syfte att presentera en samlad bild av resultat, rating m.m.

Laglig grund: Vi stödjer vår behandling för detta ändamål på en s.k. intresseavvägning. Vår behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla såväl grundläggande funktioner i Tjänsten, såsom spelschema och resultatrapportering, som utvecklade funktioner i Tjänsten, såsom analyser av lag och användare baserat på inrapporterade resultat. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

3. Kommunikation
Vi använder dina registrerade kontaktuppgifter för att förse dig med relevant information om Tjänsten, såsom eventuella driftavbrott och nyheter i Tjänsten samt uppgifter i samband med de evenemang du är anmäld till, såsom påminnelse om matchtid, resultatmail m.m.

Laglig grund: Vi stödjer vår behandling för detta ändamål på en s.k. intresseavvägning. Vår behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig på ett ändamålsenligt sätt. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

4. Tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk
Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetsinformation angivna personuppgifter när det behövs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättigheter i förhållande till användare och/eller klubbar (dvs. framställa/försvara eventuella krav).

Laglig grund: Vi stödjer vår behandling för detta ändamål på en s.k. intresseavvägning. Vår behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.
5 TILL VEM VI LÄMNAR ÖVER PERSONUPPGIFTERNA
5.1 Allmänt

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Som exempel på tredje parter som MATCHi AB lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas externa rådgivare såsom revisorer och andra konsulter för hantering av redovisningsmässiga och andra frågor i verksamheten. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin hantering av dina personuppgifter.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för MATCHi ABs räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetsinformation och våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, MATCHi ABs tillgångar.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att jag vi lämnar ut sådana personuppgifter.
5.2 MATCHi AB

Vi överför dina personuppgifter (se punkt 2.1), dock inte dina inloggningsuppgifter, till vår samarbetspartner och ägare MATCHi AB, org. nr. 556871-6129. MATCHi AB behandlar personuppgifterna för att genomföra analyser på din och andra användares data i syfte att presentera slutsatser, såsom resultat, statistik, ranking, poäng och övrig data relaterad till ditt tävlingsutövande. MATCHi AB och MATCHi AB är gemensamt ansvariga för denna behandling. Vår grund för att behandla uppgifterna är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en ändamålsenlig och informativ tjänst och erbjuda ett mervärde till användarna och klubbarna.
6 SÄKERHETSÅTGÄRDER
För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning tillämpar vi organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Dessa åtgärder omfattar dataskyddsåtgärder, skyddade filer och lokaler. Vi kommer att meddela dig om det skett en personuppgiftsincident som påverkar dig i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.
7 VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTERNA
Vi och våra samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.
8 HUR LÄNGE VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER
Vi kommer endast att behandla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna.

Vi kommer att lagra dina registreringsuppgifter så länge som du har ett aktivt användarkonto i Tjänsten.

Resultatuppgifter och analyser av resultatuppgifter behandlar vi tills vidare baserat på andra användares och klubbars/föreningars intresse av att ha tillgång till informationen, dvs. Tjänstens syfte för användare och klubbar. Vi ser löpande över behovet av fortsatt behandling av uppgifter kopplade till avslutade gruppspel.

Uppgifter som vi behandlar för att tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk behandlas i enlighet med den längsta gallringstid som gäller för övriga ändamål för vilka uppgifterna behandlas, såvida det inte föreligger risk för en eventuell tvist där uppgifterna är av betydelse, i så fall behandlas uppgifterna fram till dess att de inte längre behövs för att säkerställa våra rättigheter eller till dess tvisten har avgjorts.
9 DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN
9.1 Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.
9.2 Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kommer även rätta eller radera uppgifter som är felaktiga och uppmanar dig att meddela oss om så är fallet. Du har vidare rätt att invända mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse samt begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Medan vi utreder giltigheten av din begäran har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen. Vi får då i princip bara lagra dina uppgifter medan frågan utreds. Du har i vissa begränsade fall också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Hör av dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du är missnöjd med vår behandling. Om du är missnöjd med vår behandling har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot dataskyddsförordningen har begåtts. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.integritetsskyddsmyndigheten.se).

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
10 ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSINFORMATION
Vi kan uppdatera denna integritetsinformation från tid till annan. Om vi gör materiella ändringar till denna dataskyddspolicy kommer vi meddela dig om detta separat.
11 FRÅGOR OCH KONTAKT
Om du har några frågor om denna integritetsinformation eller vår behandling av personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss:

MATCHi AB
Nellickevägen 24
412 63 Göteborg
info@backhandsmash.se

MATCHi AB
Nellickevägen 24
412 63 Göteborg
info@matchi.se